ОбСНВ Благоевград

Наркотици - истината за тях

По време на посещестението си в Брюксел по покана на Мария Габриел младежите от Младежки Общински съвет по наркотични вещества - Благоевград връчиха документ с конкретни предложения, отнасящи се до првенция на наркоманиите, на евродепутатите, с които имаха срещи. Всички те изразиха своята подкрепа и поздравиха доброволците от МОСНВ за активната им гражданска позиция. Евродепутатите, които получиха този документ и се надяваме чрез тях предложенията да достигнат до всочки европейски представители, са: г-жа Мария Габриел (Неделчева), г-жа Елизабет Морин - Шартиер (Élisabeth Morin-Chartier) от  Комисията по правата на жените и равенство на половете и г-н Аугустин Диаз Де Мера Гарсия Консуегра (Agustín Díaz De Mera García Consuegra) от Комисията по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари.

 
Ето и съдържанието на документа на български и английски език:

ДО
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
ГР. БРЮКСЕЛ,
БЕЛГИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЕВРОПЕЙСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Младежки общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, България, се обръща към Вас с конкретни предложения за реализиране на успешна превенция на наркоманиите и ограничаване разпространението и употребата на наркотици сред подрастващите в Европейския съюз.

Младежки общински съвет по наркотични вещества – Благоевград, е неформална организация от доброволци – ученици от VIII до XII клас и студенти, която е част от Общински съвет по наркотични вещества Благоевград към Община Благоевград в Република България. Правили сме множество акции – разпространение на превантивно-информационни материали сред общността, събиране на дрехи и храна за хора в трудно социално положение, включително и за семействата на наркозависими лица; представяли сме презентации и сме правили обучения по превенция на наркоманиите на наши връстници; участвали сме в семинари и дискусии по превенция на наркоманиите; ние самите сме организирали подобни дискусии; имали сме срещи с български народни представители, както и с български евродепутати, с различни хора, които са свързани по някакъв начин с борбата с наркотиците – полицаи, семейства на зависими, психиатри, съдии, значими личности в културния живот на България; правили сме изказване и сме внесли конкретни предложения в Комисията по Здравеопазване към Народното събрание в България; инициирали сме множество срещи по превенция на наркоманиите на групи наши съученици със съдии в съдебна зала; реализирахме интерактивен съдебен процес, в който беше осъден „наркопласьор", под ръководството на съдии и прокурори; издаваме списание „Виж света без наркотици", което се финансира от Община Благоевград и др. Всяка година участваме в церемонията по награждаване на журналисти, които разследват свързаните с разпространението и употребата на наркотици проблеми, в конкурса „Сърце и слово срещу наркотиците", който е в памет на убитата от наркодилър през 1996 г. ирландска журналистка Вероника Герин. Ние взимаме и активно участие в церемонията по награждаване на полицаи и магистрати, работещи в областта на борбата с наркотрафика и употребата на наркотици и приложили закона в пълна сила, в конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж", който е в памет на убития през 1992 г. от мафията италиански магистрат Джовани Фалконе. И двете събития се организират от Община Благоевград, Общински съвет по наркотични вещества Благоевград и са с подкрепата съответно на посолствата на Ирландия и на Италия в България.

Ние осъществяваме дейностите си с помощта на екипа на Общинския съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) Благоевград: д-р Теменужка Любенова – Председател на ОбСНВ, Магделена Рахова – Секретар на ОбСНВ и ръководител на Младежкия съвет по наркотични вещества, Десислава Иванова – психолог и Ивайло Миленков – компютърен специалист.

Всичко до тук показва колко богат е нашият опит като доброволци по превенция на наркоманиите и затова си позволяваме да се обърнем към Вас с конкретни предложения, които се надяваме чрез всички Вас да бъдат подкрепени от европейското законодателство и реализирани в рамките на Европейския съюз, защото това е нашия общ дом.

1. Международният ден за борба с наркоманиите – 26 юни, да бъде в памет на Вероника Герин и Джовани Фалконе за всички страни в ЕС. Те са примери за подражание на младите хора в ЕС, които идват не от древността, а от нашето съвремие. За подрастващото поколение идолите са много важни, а налагането на такива е дело на възрастните. Предлагаме точно този ден да е в тяхна памет, защото Вероника Герин е убита точно на 26 юни 1996 г. А защо да почитаме и двамата в един и същи ден? Защото и двамата, въпреки различните си професии, са посветили живота си на една и съща кауза – борбата с мафията, разпространението на наркотици, корупцията.
Вероника Герин е журналист, който разобличава от къде идват доходите на Джон Гилиган – от продажбата на наркотици и след нейната смърт ирландското правителство приема закон, с който се налага запор за 7 години на имуществото на хора, за които има съмнение, че разпространяват наркотици.
Джовани Фалконе е магистрата, който накара за първи път италиански мафиот да проговори и създаде теорията за следване пътя на парите, за да се стигне до престъплението – разпространение на дрога.

2. Изграждане на мрежа от младежки организации в ЕС с цел културен обмен, защото културата на народите обединява хората, заздравява семействата, а наркотиците разединяват хората и разрушават семействата.

3. Равни права за лечение на наркозависимите в целия Европейски съюз. Има страни в ЕС, които не предлагат достатъчни и достъпни възможности за лечение на зависимите от наркотици хора. Ето защо предлагаме зависимите момчета и момичета от страните, които нямат такива възможности, да бъдат настанявани за лечение в страните, които имат, докато равните права в това отношение станат факт в целия ЕС.

4. Равни права за лечение на непълнолетните наркозависими в целия ЕС, което означава да има достъпни възможности за лечение на тези хора във всяка една страна от ЕС. За съжаление в България се сблъскваме със случаи на деца с отключени психически отклонения в следствие на употребата на наркотици, които няма къде да бъдат настанени за лечение.

Изпълнени сме с надежда, че тези наши предложения ще стигнат до всички Вас и наистина ще бъдат полезни, за да стане европейското законодателство по-ефективно за хората от всички страни членки на ЕС.

 

С уважение,

Цветана Хайдушка
Председател на Младежки общински съвет
по наркотични вещества
Благоевград

Алекс Христов
Заместник-председател на Младежки общински съвет
по наркотични вещества
Благоевград

Анелия Атанасова
Секретар на Младежки общински съвет
по наркотични вещества
Благоевград

07.11.2012 г.
гр. Брюксел,
Белгия

 

 

TO THE

MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

EUROPEAN PARLIAMENT

BRUSSELS,

BELGIUM

 

DEAR LADIES AND GENTLEMEN MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT,

 

The Youth Municipal Council on Drug Addiction inBlagoevgrad,Bulgariaappeals to you with the specific proposition to prevent successfully from drug addiction and to limit selling and use of drugs among the youngsters in The European Union. 

Youth Municipal Council on Drug Addiction in Blagoevgrad is a voluntary informal organization of pupils from from 8th to 12th grade and students, which is a part of The Municipal Council on Drug Addiction Blagoevgrad at The Municipality of Blagoevgrad in theRepublic ofBulgaria. We have done many actions such as circulating on preventive and information materials among the society; collecting clothes and food for people in difficult social situation including families of drug addicts; we have presented many presentations and we have taught youngsters of our age how to prevent themselves from drug addiction; we have also taken part in seminars and discussions on prevention from drug addiction; we have organized such discussions; we have had several meetings with national members of the Bulgarian parliament as well as Bulgarian members of the European parliament and with many other people who are connected in a specific way to the fight against the drug addiction like policemen, families of drug addicts, psychiatrists, judges, important people in the cultural life of Bulgaria; we have made statements and we have submitted specific proposals in the Commision on National Health Assembly in Bulgaria; we have initiated a number of meetings on prevention from drug addiction to groups of our classmates with the help of the judges in the court; we have performed an interactive trial, in which a drug dealer was sentenced under the management of judges and public prosecutors; we have published the magazine “See the world without drugs”, which is financed by The Municipality of Blagoevgrad and etc. Every year we take part in the ceremony of awarding journalists who investigate the problems with the selling and use of drugs in the competition “Heart and speech against drugs”, which is in the memory of the killed by a drug dealer Irish journalist Veronica Guerin in 1996. We take active part in the ceremony of the awarding policemen and magistrates who work in the sphere of fighting against the drug trafficking, drug abuse and applied the law in full force in the competition “The coward dies every day, the brave – just once”, which is in the memory of the killed by the mafia Italian magistrate Giovanni Falcone in 1992, too. Both of this events are organized by The Municipality of Blagoevgrad, Municipal Council on Drug Addiction Blagoevgrad and they are supported respectively by The Irish and The Italian embassies inBulgaria.  

We carry out our activities with the help of The Municipal Council on Drug Addiction Blagoevgrad (MCDAB) : doctor Temenujca Lubenova – president of the MCDAB, Magdelena Rahova – secretary of the MCDAB and president of The Youth Municipal Council on Drug Addiction in Blagoevgrad, Desislava Ivanova – psychologist and Ivaylo Milenkov – computer expert.

All the above show how great is our experience as volunteers of the prevention in drug addiction and that is why we allow to appeal you with specific propositions, which we hope will be supported through all of you  the European legislation and to be carried out in the frame of The European Union because that is our mutual home.

1. The International day of fight against drug addiction - 26th July to be in memory of Veronica Guerin and Giovanni Falcone in every country in The European Union. They are examples for imitation to the young people in The European Union, which are not from the past but from our present. For the youngsters the idols are very important and establishing them is an act of grown-ups (of the adults). We offer you this day to be in their memory because Veronica Guerin was killed that day - 26th July 1996. But why not respect both of them in one day? Because both of them, despite their different professions, devote their lives to one cause – the fight against the mafia, selling drugs and the corruption.

Veronica Guerin was a journalist who found out from where the income of John Gilligan                                                    come – from selling drugs - and after her death The Irish government accepted a law with which the government distrained for 7 years the properties of people who others doubt that they sell drugs.

Giovanni Falcone was a magistrate who for the first time made an Italian gangster speak and          he created the theory of following the way of the money to find the crime – selling drugs.

2. Creating a net o youth organizations in The European Union with the purpose of cultural exchange because the culture of the nations joins the people, unites families but the drugs divide people and destroy families.

3. Equal rights for treatment for drug addicts in the whole European Union. There are countries in The European Union, which don’t offer enough and affordable possibilities for medical treatment for drug addicts. That is why we suggest girls and boys who are drug addicts from the countries, where they cannot receive this help to be placed for medical treatment in countries, which have while the equal rights in this concern become a fact in the whole European Union.

4. Equal rights for medical treatment for juveniles (teenagers) who depend on drugs in the whole European Union which means o have affordable possibilities for medical treatment for these people in every country in The European Union. Unfortunately inBulgariawe confront with children with unlocked mental illnesses due to the use of drugs who don’t have where to be placed in for medical treatment.  

        We hope that these our propositions would reach each of you and really would be useful to became The European legislation more effective for the people in the countries which are members of The European Union.     

 

Sincerely Yours :


Tsvetana Haidushka

President of The Municipal Council on Drug Addiction

Blagoevgrad

 

Alex Hristov

Vice president of The Municipal Council on Drug Addiction

Blagoevgrad

 

Aneliq Atanasova

Secretary of The Municipal Council on Drug Addiction

Blagoevgrad

 

07.11.2012 г.

Brussels,

Belgium

 

 

 

 

 
 
 
Споделете с приятели