РИСК

, Когато говорим за риск, трябва да имаме в предвид възможността да различаваме  заплаха или  опасност, които биха ни изненадали в житейски план.Съществено значение имат  уменията  за откриване на рискови елементи в собственото ни поведение и в средата, от която сме заобиколени .Рискът и рисковото поведение очертават възможности за промяна както в положителен ,така и в отрицателен план. В ОСНОВАТА НА РИСКА МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗПОЛОЖЕНИ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО, ОПАСНОСТ, ПРОМЯНА,  ПОЛЗА И ДР.РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ Е ПРЯКО СВЪРЗАНО С  КОНКРЕТНАТА СРЕДА , В КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА.ФАКТОРИТЕ, КОИТО ГО ОПРЕДЕЛЯТ ИМАТ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР И ВКЛЮЧВАТ– ГРУПИТЕ, КЪМ КОИТО ПРИНАДЛЕЖАТ ПОДРАСТВАЩИТЕ, ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ НА ТЕЗИ ГРУПИ, ПРИЯТЕЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. Рискът ни дава възможност да развием лична автономност. Юношеството е периодът на експериментиране, през който подрастващият  опознава светът на възрастните.  Тази възраст се характеризира и със специфично сексуално поведение, динамика на междуличностното общуване, белязано от раздели и създаване на нови партньортства. Младите хора могат да влизат в редица сексуални партньортства за кратък период от време. Необходимо е осмисляне  на риска и нормите за сексуално поведение  на групите , към които подрастващите принадлежат. Подрастващите трябва да бъдат насочвани към правилно отстояване на личния избор,осмисляне на рисковите ситуации и избор на безопасно поведение, включително сексуално такова. Възрастните са значими за тях и имат ключова роля при формиране при нагласите и ценностите им.Възлов момент е осмислянето на рисково сексуално поведение, което се отнася до пълна  информираност по въпроси за  инфекции и заболявания от сексуален  тип. То е свързано с ранен старт на половият  живот, смяна на партньори, осъществяване на случайни сексуални връзки, нежелание за употреба на контрацептиви и др. Всички тези фактори биха довели до неблагоприятни здравни последствия. Те са разнообразни и включват :Полово предавани инфекцииНежелана бременностАбортХИВ/СПИН инфекцииГинекологични проблемиНегативни влияния върху взаимоотношенията на партньорите и др.С особено внимание трябва да се подхожда към темата за сексуално здраве и рисково сексуално поведение, поради широкият спектър от негативни последствия при пренебрегване и липса на  отговорност.Особено значение имат личният контрол върху собственото здраве и възможността да се правят информирани избори в различни житейски ситуации.                                                                                          В. Викторова 

 

Кратък линк

още от нашия Блог