22 Май - Международен ден на биологичното разнообразие. Действия на ООН и ЕС

Новини за 22.05.2020

За Международен ден на биологичното разнообразие е обявен 22 май - това е денят, на който през 1992 г. ООН приема текста на Конвенцията за биологичното разнообразие. България ратифицира Конвенцията през февруари 1996 г. и от 16 юли 1996 г. е равноправен член. Страните по Конвенцията работят за значително намаляване на загубата на биоразнообразие в глобален, национален и регионален мащаб, включващо и борбата с бедността и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Загубата на биоразнообразие е загуба за човечеството

Биологичното разнообразие често се разбира като голямо разнообразие от растения, животни и микроорганизми, но то включва и генетичните разлики в рамките на всеки вид - например между сортовете култури и породи животни - и разнообразието от екосистеми (езера, гори, пустини и др.), които са дом на множество видове и взаимодействия между хора, растения и животни.

Ресурсите за биологично разнообразие са стълбовете, върху които изграждаме нашата цивилизация. Рибите осигуряват 20% от животинските протеини на около 3 милиарда хора. Над 80% от нашето хранене се осигурява от растенията.

Загубата на биоразнообразие заплашва всички, включително здравето ни. Доказано е, че тя може да разшири зоонозите - болести, предавани от животни на хора, докато, от друга страна, ако запазим биоразнообразието непокътнато, той предлага отлични инструменти за борба с пандемиите като тези, причинени от коронавирусите.

Въпреки че биологичното разнообразие е глобален актив от огромна стойност за бъдещите поколения, броят на видовете значително намалява вследствие на определени човешки дейности. Вземайки предвид значението на образованието и информираността по този въпрос, ООН решава  да чества Международния ден на биологичното разнообразие всяка година.

Връщане на природата в нашия живот - ЕС с нова стратегия за БИОРАЗНООБРАЗИЕ до 2030

Засилване на устойчивостта на Европа: спиране на загубата на биологично разнообразие и изграждане на здравословна и устойчива хранителна система
 
На 20 май Европейската комисия прие обширна нова стратегия за биологичното разнообразие, за да върне природата в нашия живот, както и стратегията „От фермата до вилицата“ за справедлива, здравословна и екологична хранителна система. Двете стратегии взаимно се подсилват, обединявайки природата, земеделските стопани, бизнеса и потребителите за съвместна работа за постигане на конкурентно устойчиво бъдеще.

В съответствие с Европейската Зелена сделка те предлагат амбициозни действия и ангажименти на ЕС за спиране на загубата на биологично разнообразие в Европа и по света и трансформиране на нашите хранителни системи в глобални стандарти за конкурентна устойчивост, защита на човешкото и планетарното здраве, както и поминъка на всички участници във веригата на стойността на храните. Кризата COVID-19 показа колко уязвими ни прави нарастващата загуба на биологично разнообразие и колко решаваща е добре функциониращата хранителна система за нашето общество. Двете стратегии поставят гражданина в центъра, като поемат ангажимент за повишаване на защитата на сушата и морето, възстановяване на деградиралите екосистеми и създаване на ЕС като лидер на международната сцена както по отношение на опазването на биологичното разнообразие, така и върху изграждането на устойчива хранителна верига.

Новата Стратегия за биологичното разнообразие се справя с основните двигатели на загубата на биологично разнообразие, като неустойчиво използване на сушата и морето, свръхексплоатация на природни ресурси, замърсяване и инвазивни чужди видове. Приета в сърцето на пандемията COVID-19, стратегията е централен елемент на плана за възстановяване на ЕС, който е от съществено значение за предотвратяването и изграждането на устойчивост към бъдещи огнища и предоставя незабавни възможности за бизнес и инвестиции за възстановяване на икономиката на ЕС. Той също така цели да направи съображенията за биологичното разнообразие неразделна част от цялостната стратегия на ЕС за икономически растеж. Стратегията предлага да се определят обвързващи цели за възстановяване на увредените екосистеми, да се подобри здравето на защитените местообитания и видове в ЕС, да се върнат опрашителите в земеделските земи, да се намали замърсяването, да се озеленят нашите градове, да се подобри биологичното земеделие и и здравето на европейските гори. Стратегията предлага конкретни стъпки за поставяне на европейското биоразнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г., включително трансформиране на поне 30% от европейските земи и морета в ефективно управлявани защитени територии и връщане на поне 10% от селскостопанската площ връщайки поне 10% от земеделската площ под ландшафт с голямо разнообразие.

Предвидените действия за защита на природата, устойчиво използване и възстановяване ще донесат икономически ползи за местните общности, създавайки устойчиви работни места и растеж. Финансирането от 20 милиарда евро годишно ще бъде отключено за биологичното разнообразие чрез различни източници, включително фондове на ЕС, национално и частно финансиране.

Като основни части на европейската „зелена сделка“ двете стратегии ще подпомогнат и икономическото възстановяване. В контекста на коронавируса те имат за цел да засилят устойчивостта на нашите общества към бъдещи пандемии и заплахи като климатични въздействия, горски пожари, хранителна несигурност или епидемии от болести, включително чрез подкрепа за по-устойчиви практики в селското стопанство, рибарството и аквакултурите и чрез адресиране на защитата на дивата природа и незаконна търговия с диви животни.

Стратегиите също имат важни международни елементи. Стратегията за биологично разнообразие потвърждава решимостта на ЕС да бъде водещ чрез пример в справянето с глобалната криза в областта на биологичното разнообразие. Комисията ще се стреми да мобилизира всички инструменти на външни действия и международни партньорства, за да спомогне за разработването на амбициозна нова глобална рамка на ООН за биологичното разнообразие на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие през 2021 г. Стратегията „Фермата до вилица“ има за цел да насърчи глобалния преход към устойчиви хранителни системи, в тясно сътрудничество с международните си партньори.

 

Снимка: Тигър в Националния парк Kanha, Индия. Експлоатацията на дивата природа доведе до изчезването на много животински видове, унищожава биологичното разнообразие на Земята и нарушава екологичния баланс, UN Photo/John Isaac

Източници: https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_884

http://bbf.biodiversity.bg/bg/Vryshtane-na-prirodata-v-nashiya-zhivot-ES-s-nova-strategiya-za-BIORAZNOOBRAZIE-do-2030.p2135


 

 

Кратък линк

Още Новини