Общински Съвет по Наркотични Вещества - Благоевград

Общински Съвет по Наркотични Вещества - Благоевград

I.Законова рамка

Областен Съвет по наркотични веществаСъгласно чл.15 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) в сила от 30. 03.1999 г., Общински съвети по наркотични вещества(ОбСНВ) се създават в общините, чиито административни центрове са административни центрове на области. Организацията и дейността на Съветите се определя с правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества(НСНВ).

Общинските съвети по наркотични вещества реализират на локално(общинско) ниво, Националната политика в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и ресоциализацията на наркоманиите, регламентирани в Националната програма за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на наркоманиите. При осъществяване на Националната стратегия за борба с наркотиците, те се ръководят от приетата на общинско равнище программа за изпълнение на План за действие. В цялостната си дейност ОбСНВ са активно подпомагани от Община Благоевград и Общински съвет Благоевград.

Съветите по наркотични вещества извършват следните дейности:

 • разработват, осигуряват и координират изпълнението на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества;
 • създават превантивни информационни центрове, които осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за осъществяването, координирането и изготвянето на общинските програми;
 • Съветите по наркотичните вещества се финансират със средства от държавния бюджет. Общинските съвети на общините, различни от общините по ал.1, могат да създават общински съвети по наркотични вещества.
 • Съгласно Чл.15 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества(НСНВ), Съветите по наркотичните вещества на общинско равнище осъществяват следните функции:
 • Разработват и приемат общински програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и наркотрафика в съответствие с националните програми по чл.11, т.2 ЗКНВП;
 • Предлагат на общинските съвети проект на бюджет за провеждане на общинската политика в тази област;
 • Отчитат дейността си пред съвета.
 • ОбСНВ е колективен орган, който се състои от председател, секретар и членове, които се определят с решение на общинския съвет;
 • ОбСНВ разработват, осигуряват и координират общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • ОбСНВ създават превантивни информационни центрове като звена на общинско равнище;

Превантивните информационни центрове (ПИЦ):

 • Осъществяват превантивни дейности и програми, както и събират, съхраняват и анализират информацията на общинско равнище, която е необходима за осъществяването на общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • ПИЦ подпомагат ОбСНВ при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с дейността им по разработването и изпълнението на общинските програми за борба срещу наркотиците;
 • При изпълнението на националната политика ПИЦ се
 • ръководят методически от НЦН.;
 • При изпълнението на общинските програми, ПИЦ се ръководят от ОбСНВ.

Съгласно чл.15а от ЗКНВП:

 • Националният съвет по наркотичните вещества координира и контролира дейността на съветите по наркотичните вещества по чл.15, ал.1. ;
 • В края на всяка година съветите по чл.15, ал.1, отчитат дейността си пред Националния съвет по наркотичните вещества.

II. История на ОбСНВ Благоевград

С Решение № 140 от заседание на Общински съвет – Благоевград, проведено на 25 април 2000г. е създадена Комисия по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. За Председател на Комисията е определена д-р Теменужка Любенова.

ОбС Благоевград възлага на Председателя на Комисията, след излизане на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества(НСНВ), да предложи на Общински съвет-Благоевград състав на комисията за утвърждаване.

На 17 януари 2001г в бр.8 на ДВ е обнародван Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества(НСНВ).

С Решение №53 от заседание на Обс Благоевград, проведено на 8 март 2001г.(след направено предложение от Председателя на Комисията - д-р Теменужка Любенова), са взети две важни решения:

Утвърден е персонален състав на Комисията за борба с наркотиците и наркоманиите както следва:

 • Д-р Николай Янакиев- Психодиспансер
 • Майор Бойко Марчев – МВР Благоевград
 • Магдалена Лазрова – Районна прокуратура
 • Величка Кайнакчиева- началник отдел “Образование”
 • Светослав Зашев – ръководител ОССП
 • Теменужка Дундалова – Областна администрация
 • Представител на ХЕИ
 • Представител на РЦЗ

Обс Благоевград възлага на Кмета на Община Благоевград да осигури помещения, необходими за дейността на Комисията.

С Решение №132 от заседание на Обс Благоевград, проведено на 17 май 2001г.(след направено предложение и доклад от Председателя на Комисията – д-р Теменужка Любенова ), Общински съвет – Благоевград преименува Комисията по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в Съвет по наркотичните вещества и прекурсорите.

На 4 октомври 2001г. от 14.00 часа в зала №101 на Община Благоевград се провежда първото заседание на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград. Заседанието протича при следния дневен ред:

 • Организиране на среща по проблемите на лечението на наркоманиите със семейните лекари в Благоевград.
 • Организиране на среща по проблемите на наркоманиите с аптекарите от Благоевград;
 • Определяне на участващите в група за посещение на родителски срещи в училищата от ОбСНВ;
 • Обсъждане на анкета за родители;
 • Разни.

От декември 2001 г. като доброволен сътрудник към ОбСНВ се включва Ивайло Миленков. С компетенциите си като компютърен специалист и специалист в областта на дизайна и рекламата, той подпомага работата на Съвета при разработването и отпечатването на информационни материали. От началото на 2008 до септември 2010г. Ивайло Миленков заема щатна длъжност като специалист в Превантивно-информационен център (ПИЦ) към ОбСНВ Благоевград.

От януари 2002г. като доброволен сътрудник към ОбСНВ Благоевград започва работа Десислава Иванова. На 12.09. 2002 г. тя е назначена като психолог към ОбСНВ. От април 2003г. до февруари 2009г. тя заема длъжността Секретар на Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград. След спечелен конкурс за длъжността психолог в Американския университет Благоевград, през февруари 2009г, тя напуска за кратко ОбСНВ и се връща отново на длъжността специалист в ПИЦ към ОбСНВ Благоевград. От края на февруари 2009г. до настоящия момент заема тази позиция в Съвета.

От април 2004г. досега по програми на МТСП(от социални помощи към трудова заетост), към ОбСНВ работи като сътрудник Илиян Наков.

През януари 2006г като специалист в ПИЦ към Общинския съвет по наркотични вещества Благоевград е назначена Магделена Рахова. По този начин стартира дейността си на Превантивно-информационния център към ОбСНВ. От февруари 2009г. тя заема позицията Секретар на ОбСНВ.

След напускането на Ивайло Миленков през септември 2010г. длъжност специалист в Превантивно-информационен център (ПИЦ) се заема от Стоян Стойчев.

С решение № 937 от 8 декември 2009 г . на МС на Република България, ОбСНВ Благоевград е включен във функция “Отбрана и сигурност”, делегирани от държавата дейности към Община Благоевград.

Съобразно длъжностните си характеристики служителите от ОбСНВ към Община Благоевград изпълняват следните функции:

Общински съвети по наркотични вещества

Д-р Теменужка Любенова(Председател на ОбСНВ):

Осъществява връзки и взаимодействия със Секретариата на Националния съвет по наркотичните вещества, Националния център по наркомании, Общинските съвети по наркотичните вещества, Общинските комисии по наркотичните вещества от област Благоевград, институции, служби, организации, с отношение към всички аспекти на проблема наркотици. Изразява официалната позиция на ОбСНВ .

Магделена Рахова – педагог (Секретар на ОбСНВ):

Координира и контролира изпълнението на програмите на ОБСНВ и плановете за действие към тях. Ръководи работата на експертния съвет на ОбСНВ-Благоевград. Отговаря за съхраняване на документацията. Изпълнява дейности по текущи задачи, произтичащи от взетите на заседания на ОбСНВ решения. Носи отговорност за дейностите на Младежки общински съвет по наркотични вещества, които предварително са одобрени от председателя.

Превантивно-информационен център(ПИЦ) към ОбСНВ Благоевград

Десислава Иванова – психолог(Специалист в ПИЦ към ОбСНВ):

Подпомага общинския съвет по наркотичните вещества при изготвянето и предоставянето на информация във връзка с разработване, осигуряване и координиране на общинските програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене.
Участва при провеждане на дейности и инициативи във връзка с борбата с наркоманиите на регионално ниво, а при необходимост – и на национално ниво. Разработва обучителни модули за лица, работещи в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества – учители, педагогически съветници, медицински сестри и други. Включва се в разработването, организирането и провеждане на превантивно – информационни кампании на регионално ниво с цел повишаване сензитивността на населението към проблема “наркотици”.
Консултира зависими лица и техните семейства и насочва към лечение, рехабилитация и ресоциализация в страната и чужбина.

Ивайло Миленков – компютърни технологии(Специалист в ПИЦ към ОбСНВ):

Създаване и поддържане на интернет сайт на ОбСНВ Благоевград, съдържащ вярна и много подробна информация за всички видове наркотици.
Извършва инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на програмни продукти, необходими за нормална работа. Администриране, подръжка и актуализация на интернет страницата, за която отговаря. Оказване методическа помощ на компютърните потребители за разрешаването на проблеми, възникнали при ползване на интернет страницата и др. информационни продукти, предоставени от ОбСНВ Благоевград – мултимедийни презентации, клипове, снимки и др. Изработва мултимедийни презентации и видеоклипове за превенция на наркоманиите.
Сред многобройните успешни конкурси, проекти(практики) и отличия на ОбСНВ Благоевград , оценени на национално и европейско ниво са:

Конкурси и проекти

Конкурсът “Сърце и слово срещу наркотиците” в памет на ирландската журналистка Вероника Герин. Конкурсът е създаден със съдействието на Посолството на Ирландия и лично на Негово превъзходителство ирландския посланик - г-н Джефри Кийтинг през 2007г. Чрез него се подкрепят и поощряват усилията на тези журналисти, които на национално и на регионално ниво:
 • системно, адекватно и с изразена гражданска позиция отразяват и разследват проблемите, свързани с разпространението и употребата на наркотици и други обществено значими теми;
 • отразяват дейността на Общинските съвети по наркотични вещества в страната и повишават информираността в общността и на национално ниво за техни добри практики и инициативи.
Конкурсът за магистрати и полицаи “Страхливият умира всеки ден, смелият – само веднъж” в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе. Конкурсът е учреден през 2009 г. от Община Благоевград, със съдействието на Посолството на Република Италия и и лично на Негово превъзходителство посланика на РИтария - г-н Стефано Бенацо. С провеждането му се цели да бъдат подпомогнати усилията на тези магистрати и полицаи, които с риск за живота си защитават обществените интереси и авторитета на професията си, както и да се съдейства за намаляването на криминални прояви, каквито се наблюдават като тенденция , както на локално, така и на национално ниво.
Проект - Дискусионен клуб “Между илюзиите и реалността” 2008/2009година – дискусии в благоевградските и училищата от областта с подготвени за целта мултимедийни презeнтации от специалисти- лекар, психолог и доброволец от Корпуса на мира;
Проект – “Виж Благоевград без наркотици” 2007/2008г.: създаване на информационни центрове за превенция употребата на ПАВ в благоевградските училища. След завършването на проекта тези центрове продължават да съществуват и да бъдат “захранвани” с превантивни материали и информация от експертите от ОбСНВ.
Проект – “Младежите в Европа – общо бъдеще без наркотици” – обмен на добри практики в областта на подхода “връстници обучават връстници” – 2005/2006г. между подрастващи от България, Македония, Гърци и Турция. Създаден е филм, който отразява работата по проекта и постигнатите резултати чрез него.
Проект “Читалището – алтернатива на дрогата” – 2005/2004г. съвместно с Читалище “Н. Вапцаров” Благоевград - дискусии в благоевградските и училищата от областта с екип от професионалисти – лекар, психолог, прокурор и полицай – проблемът наркотици от гледна точка на медицината, психологията, законът.

Съвместни многобройни кампании в общността – презeнтации, концерти, дискусии с цел пропагандиране здравословен начин на живот сред подрастващите и живот свободен от наркотици.

Отличия

Сертификат и плакет, удостоверяващи сключеното споразумение между ОбСНВ Благоевград и Генералната дирекция ”Правосъдие, свобода и сигурност” към Европейската комисия на 26 юни 2009 г в Брюксел по повод Световния ден за борба с наркоманиите.

По този начин ОбСНВ Благоевград се присъединява към Инициативата на Европейската комисия – Европейско действие срещу наркотиците/ЕАД/ – ново средство, достъпно за държавите членки, независимо от разнообразните политики и програми по отношение на наркотиците. Сертификатът е подписан от Вице -президента на Европейската комисия, г-н Жак Баро. Според текста в него:

“ОблСНВ Благоевград поема ангажимент да участва, подкрепя, разпространява и насърчава изграждането на т.н. “споделена отговорност” по отношение на политиките за ограничаването на проблемите, следствие от употребата и разпространението на наркотици в ЕС. Също така ОбСНВ Благоевград се ангажира да предоставя информация за свои дейности, действия и политики в областта на превенцията, лечението и рехабилитацията на зависимости, както и да отправя конкретни предложения към Европейската комисия, за съвместни действия с други страни членки на общността. Своите идеи, виждания и добри практики в тази сфера ОбСНВ ще излага на специално създадената страница на ЕС www.action-drugs.eu. По този начин, ОбСНВ Благоевград ще играе активна роля в осъществяването на един от приоритетите, посочени в новия “План за действие на ЕС в областта на наркотиците (2009-2012) – Инициативата на Европейската комисия – Европейско действие срещу наркотиците(ЕАД)”.

Два сертификата от Корпуса на мира в България, връчени на Председателя на ОбСНВ – д-р Теменужка Любенова и на психолога(Специалист в ПИЦ към ОбСНВ) – Десислава Иванова.

Те са отличени за “Дългогодишно успешно сътрудничество в интерес на двете нации”. Сертификатите са подписани от Директора на Корпуса на мира в България – г-жа Лезли Дънкан и са в резултата на нашата съвместна работа с четирима доброволци от Корпуса на мира в България.

Грамота във връзка с десетгодишнината от създаването на ОбСНВ Благоевград от Националния център по наркомании(НЦН) София. Грамотата е подписана от д-р Цвета Райчева – Директор на НЦН София. В нея се изразява благодарност за: “Усилията, всеотдайността, сътрудничеството и професионалната компетентност на екипа, посветени на превенцията на наркоманиите в Република България.”.

Благодарствен диплом, с който Националния съвет на Българския червен кръст награждава д-р Теменужка Любенова и екипа на ОбСНВ за всеотдайна и безрезервна подкрепа за дейностите на БЧК. Отличието е подписано от Председателя на Българския червен кръст – г-н Христо Грироров.

Кратък линк

Още Новини